Skip to main content

Dün resmen başlayan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dijital dönüşüm ve teknoloji alanlarındaki çalışmalara yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün saat 16.30’da TBMM’de yemin etmesiyle resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Yeni sistemde Başbakanlık makamı sona ermiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında, cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kurullar da hizmet verecek. Bu kurul ve ofisler arasında Dijital Dönüşüm Ofisi ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu yer alıyor.

10 Temmuz tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’ne göre, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu görev ve yetkileri şöyle sıralanıyor:

 • Bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu alanlarda tavsiyelerde bulunmak,
 • Bilgi toplumuna ilişkin hedef ve strateji tavsiyelerinde bulunmak,
 • Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, teşvik edilmesi ve sonuçlarının ürünleştirilmesi için politika önerilerinde bulunmak,
 • Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirmek politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve millî güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak,
 • Stratejik önemi haiz teknoloji alanlarını belirlemek için araştırmalar yapmak ve bu alanlara ilişkin öneriler oluşturmak,
 • Teknolojik dönüşüm alanlarını tespit ederek orta ve uzun vadeli millî teknoloji politika önerileri oluşturmak,
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak ve önerile oluşturmak,
 • Sanayimizin ithal bağımlılığını azaltacak, rekabet gücüne artıracak programların hayata geçirilmesi ile sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi politikasının ve endüstri bölgesi kurulacak alanların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,
 • Serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirmek, bu bölgelerin geliştirilmesine ve sorunların çözümüne ilişkin stratejileri belirlemek ve önerilerde bulunmak,
 • Araştırma altyapılarıyla ilgili genel strateji çalışmaları yapmak ve bu konuda öncelikleri değerlendirmek,
 • İnternet ortamının ekonomik, ticarî ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımı teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak.

Dijital Dönüşüm Ofisi ne iş yapacak?

Aynı kararnamede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde arasında Dijital Dönüşüm Ofisi kurulduğu bilgisi de yer alıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi’nin görevleri şu şekilde aktarılıyor:

 • Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine etmek,
 • Millî teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli olan projeler geliştirmek,
 • Büyük veri analizi yapmak, öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek,
 • Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artıracak projeler geliştirmek.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplam dokuz kurul (Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları,  Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış  Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda  Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları) ve dört ofis (Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi)  kuruldu. En az üç üyeden oluşacak kurul üyeleri  Cumhurbaşkanınca atanacak. Kurullar, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile  çalışacak ve Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirecek. Ofisler ise verilen görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip şekilde yapılandırıldı.