Skip to main content

AB Konseyi’nin geçtiğimiz yıl AB Komisyonu’ndan istediği yapay zekâya ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşıldı.

Ekim 2017’de, AB üye ülkesi bakanların oluşturduğu AB Konseyi, AB’nin yasama organı konumundaki AB Komisyonu’ndan Avrupa’nın yapay zekâ yaklaşımını sunmasını istemişti. Komisyon, Nisan 2018’de yapay zekâ ile ilgili bir tebliğ çıkaracağını açıklamıştı. Söz konusu bildirge 10 Nisan’da AB Komisyonu tarafından yayımlandı. Bildirge, Avrupa’nın yapay zekâdaki başarıları ve yatırımları ile Dijital Tek Pazar oluşturulmasına yönelik ilerlemeyi temel alıyor. Stj. Av. Selin Çetin’in robotic.legal sitesinde Türkçeleştirerek yayımladığı metin  şu şekilde:


Katılan üye devletler, şu konularda işbirliği yapmayı kabul etti:

 • Avrupa’nın yapay zekâ konusundaki teknoloji ve endüstri kapasitesini artırma; ve kamu sektörü verilerine daha iyi erişim de dâhil olmak üzere bunun kavranmasını hızlandırma; bunlar, yapay zeka gelişimini etkilemek, yenilikçi iş modellerini körüklemek, ekonomik büyüme ve yeni nitelikli işler yaratmak için gerekli şartlardır,
 • İşgücü piyasasının dönüşümü ve AB vatandaşlarının becerilerinin artırılması da dahil olmak üzere Avrupa’daki eğitim ve öğretim sistemlerinin modernize edilmesi gibi sosyo-ekonomik zorlukların ele alınması,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi prensiplerin yanı sıra kişisel verilerin gizliliği ve korunması da dahil olmak üzere, AB temel hak ve değerlerini temel alan yeterli yasal ve etik bir çerçeve sağlanması.

Katılan üye devletler, özellikle:

 • AB’nin yapay zekâdaki rekabet gücünü, Ar-Ge’deki cazibesini ve mükemmelliğini arttırmak, kapsamlı ve entegre bir Avrupa yaklaşımı doğrultusunda çalışmak, yapay zekâdan sağlanan fırsatların değerlendirilmesini ve ortaya çıkan zorlukların ele alınmasını sağlamak için ulusal politikaların gözden geçirilmesi ve modernize edilmesi,
 • Paydaşlarla yapay zekâ konusundaki tartışmaları ve yapay zekâ gelişiminin ekonomiye ve topluma sağladığı faydaları, en üst düzeye çıkaracak şekilde teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir “Avrupa Yapay Zekâ İttifakı”nda çeşitli paydaşlar topluluğunun gelişiminin desteklenmesi,
 • Öncelikli bir konu olarak, devrimsel yenilikler ve uygulamalar da dâhil olmak üzere, yapay zekânın daha fazla geliştirilmesi ve yayılması için Ar-Ge fonlarının tahsisinin göz önünde bulundurulması,
 • Avrupa çapında, ilgili Ar-Ge finansman planlarında iş birliği yaratma stratejileri ve diğer Üye Devletler ile Komisyon arasında yapay zekâ araştırma gündemleri konusunda görüş alışverişi yapılması,
 • Yapay zekâ araştırma merkezlerini güçlendirmek ve siyasi anlamda Avrupa Birliği boyutunu desteklemek için işbirliği yapılması,
 • Avrupa düzeyinde yoğun bir Dijital İnovasyon Merkezi ağının kurulmasına katkıda bulunulması,
 • Herhangi bir boyutta ve herhangi bir düzeyde devlet idarelerinde ve daha genel şekilde kamu sektöründe, yapay zekâyı tedarik etme ve kullanmada en iyi uygulamaların alışverişinin yapılması,
 • Daha fazla kamu sektörü verisi hazırlamaya yönelik çabalara katkıda bulunma, bu örneği takip etmek için özel işletmeleri destekleme ve mevcut haklara, düzenlemelere ve sözleşme özgürlüğüne zarar getirmeksizin, kamu kaynaklarından gelen bilimsel araştırma verilerinin yeniden kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi,
 • Yapay zekâ kullanımında sorumluluğu temin etmek için, yapay zekâ ile ilgili etik ve yasal çerçeve konusunda görüşler alışverişinin yapılması,
 • Yapay zekâ tabanlı çözümlerin sürdürülebilirliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunulması; örneğin, daha iyi bilgi güvenliği sağlamak, tasarım ve uygulamada güvenliği ve ihtiyatı teşvik etmek ve yapay zekâ sistemlerinin hesap verebilirliğini artırmak,
 • İnsanların yapay zekânın gelişiminin, yayılmasının ve karar vermesinin merkezinde kalmasının sağlanması; yapay zekâ uygulamalarının zararlı sonuçlarının ve kullanımının önlenmesi ve yapay zekanın kamusal anlayışını ilerletilmesi,
 • Yapay zekanın işgücü piyasaları üzerindeki etkisi hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu etkilerin nasıl hafifletileceğine dair, vatandaşların yapay zekadan faydalanabilmesi ve sosyal istikrarın sağlanması için alınacak beceriler konusunda pratik eğitimin ve eğitimde alınan önlemlerin benimsenmesi de dahil olmak üzere en iyi uygulamaların tartışılması,
 • Yapay zekâ konusunda Komisyon ile sürekli diyalog halinde olunması konusunda anlaştı.

Bu bildirgeyi imzalayanlar, yapay zekanın gelişmekte olan evrimine ve onunla ilgili fırsatlara ve zorluklara yeterli karşılığı vermek için, yukarıda belirtilen konularda elde edilen başarıların ve ilerlemelerin düzenli olarak değerlendirilmesini ve uygun önlemlerin alınmasını taahhüt ediyor.