Skip to main content

Geçen ay kabul edilen 6728 sayılı Kanun ile Türkiye’den yurt dışına verilen veri işleme ve veri analizi hizmetlerinden elde edilen kazancın yüzde 50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirimi imkanı getirildi. Ayrıca, çalışanların ücretleri üzerinden ödenen vergide de indirim yapılacak

2012 yılından bu yana veri saklama hizmetleri teşvik ediliyor ancak veri işleme ve veri analizi hizmetlerine yönelik bir teşvik bulunmuyordu.

Artık, yurt dışına verilen veri işleme ve veri analizi hizmetlerinden de elde edilen kazancın yarısı vergi dışı bırakılarak vergi yükü yüzde 10’a çekiliyor.

Şartlar

Hizmetin Türkiye’den, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere veya merkezi yurt dışında bulunan şirketlere verilmiş olması gerekiyor.

Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın da yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Yanı sıra Türkiye’de yerleşmiş olan kişilere de hizmet verilmesi indirimden faydalanmaya engel teşkil etmeyecektir.

Hizmeti veren şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında veri işleme ve veri analizi hizmetleri sunmak olmalıdır.

Belirtilen hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerden elde edilen gelirler indirimden yararlandırılmayacaktır.

Hizmetten münhasıran yurt dışında faydalanılmalıdır. Hizmet Türkiye’deki faaliyetlere ilişkin olmamalıdır. Örneklemek gerekirse, merkezi yurt dışında bulunan şirkete Türkiye’den veri analizi hizmeti veriliyorsa, bu hizmet ilgili şirketin Türkiye’deki satışlarıyla ilgili olmamalıdır.

İndirim tutarı

Sadece belirtilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın yüzde 50’si kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

İndirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır.

veri işleme

Kayıtların takibi

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Veri saklama

Yurt dışına verilen veri saklama hizmeti dört yıldır bu teşvikten yararlanıyordu. Yeri gelmişken bu konuda tereddüt edilen hususlara da değinelim.

Veri saklama hizmeti her zaman saklanan verinin yedeklemesi ve bakım onarım hizmetleriyle birlikte verilmektedir. Yedekleme sıklığı veri saklama hizmetinin fiyatını belirlemede rol oynamaktadır. Ayrıca saklanan veriye erişim için bant genişliği tahsisinin yapılması ve tercih edilen bant genişliğine göre ayrıca ücret ödenmesi gerekmektedir.

Saklanan veriye erişim hizmeti ile yedekleme ve bakım-onarım hizmetleri, verilerin herhangi bir kayba ya da bozulmaya uğramadan saklanabilmesi ve arzu edildiği an ve hızda saklanan veriye erişim için zorunlu olduğu ve veri saklama hizmetinden ayrı düşünülemeyeceği için herhangi bir ayrıştırmaya tabi tutulmadan söz konusu hizmetlerin satışından elde edilen kazancın tamamının indirimden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir.

Veri saklama hizmeti, İnternet Veri Merkezi (Internet Data Center-IDC-) hizmetinin alt hizmet türüdür. Tıpkı veri saklama hizmeti gibi, e-posta barındırma hizmeti de IDC hizmetidir. Kullanılan megabyte kapasitesine göre ücretlendirilen e-posta barındırma hizmeti niteliği itibariyle veri saklama tanımının haricinde düşünülemez. Kullanıcı sayısının ücretlendirmeye etki ediyor olmasının ya da teknik destek ve virüs koruma hizmetiyle birlikte veriliyor olmasının indirim uygulamasını engellememesi gerekir.

Düzenlemenin veri saklamanın yanı sıra sunucu barındırma ve sunucu kiralama hizmetlerini kapsamadığı söylenebilir. Zira sunucu barındırma hizmetinde, verinin kendisi de saklanıyor olmakla birlikte, veri aslen müşterinin mülkiyetinde bulunan sunucularda saklanmakta ve işlenmektedir; saklanan veri değil sunucunun kendisidir. Sunucu kiralama hizmetinde de alınan hizmet sadece sunucular içerisindeki verinin saklanmasından ibaret olmayıp hizmetin ancak fer’i bir özelliği olarak görülebilir.

Dolayısıyla ilgili kanun hükmüne sunucu barındırma ve sunucu kiralama hizmetlerini ilave etmeden ya da bu hizmetlerin de veri saklama hizmeti kapsamında değerlendirileceği yönünde idare tarafından tebliğ bazında bir açıklama yapılmadığı sürece, kurumlar vergisi istisnasının uygulanması mümkün gözükmemektedir.

Gerek veri saklama gerek veri işleme ve veri analizi hizmetlerinin gösterdiği çeşitlilik göz önünde bulundurulursa, spesifik olay bazında idareden indirim uygulamasına yönelik özelge bazında açıklama talebinde bulunulması yerinde olacaktır.

veri analiz

Ücretler üzerindeki vergiye de indirim

Yeni kanun ile getirilen bir diğer teşvik de çalışanların ücretleri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi.

Bu teşvikten yurt dışına hizmet satışı yapan tasarım, yazılım, çağrı merkezi, veri saklama, veri analizi, veri işleme hizmeti, mimarlık, mühendislik, sertifikasyon, ürün testi, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, eğitim ve sağlık hizmeti verenler yararlanabilecek.

Bu alanlarda yurt dışına hizmet veren işverenlerin istihdam ettiği hizmet erbabının ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden kısmi indirim uygulanacak. Ödenen ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan vergiden, her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın Ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının yüzde 15’i mahsup edilecek.

Bu indirimden yararlanabilmek için; işverenlerin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın yüzde 85’inin yurtdışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Yapılan düzenlemeye göre, yıl içinde indirim olanağından yararlanılamayacak, ancak yıl sonunda indirim şartlarını yerine getirenlerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesini müteakip ücretler üzerinden ödeyecekleri vergiden mahsup yapılacaktır.

Onur Elele