Skip to main content

Elektronik haberleşmede Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde düzenlemeler yapıldı.

Elektronik haberleşmede abonelik sözleşmelerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayacak düzenleme ile vatandaşlar, aboneliklerini, işletmeci ofis veya bayilerinde tablet, bilgisayar ekranı gibi araçlarla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yani, elektronik kalem kullanımı mümkün hale gelecek. Bu sayede elle atılan imza ile kâğıt ortamında kurulan sözleşme süreçlerindeki risklerin azaltılarak tüketicilerin sözleşme güvenliğinin artırılması ve abonelik süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi ve kâğıt israfının önlenmesi sağlanacak.

Elektronik haberleşme sektörde yaşanan gelişmelerle birlikte tüketici hak ve menfaatlerinin korunması çalışmaları sonucunda hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği 28 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle ayrıca faturalar konusunda, ispat ile ilgili yükümlülükler, cihazlarla ilgili yükümlülükler yanı sıra aboneleri bilgilendirme konusunda ve aboneliklerin   nakil işlemleri, açma kapama bedeli, ödenmemiş fatura sebebiyle kısıtlama/durdurma gibi alanlarda da yenilikler yapıldı.

Belli tutarın altındaki faturalar bir sonraki döneme bırakılacak

Yönetmeliğin diğer hükümlerinin 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile tüketici hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik getirilen temel yenilikler ile fatura konularından abonelik iptaline, açma-kapama ücretinden fesih ve nakil işlemlerine kadar birçok konuda yenilikler bulunuyor.

Düzenlemede faturalara ilişkin olarak; faturaların abone beyanı doğrultusunda posta, elektronik posta veya fatura bilgilerinin SMS ile abonelere gönderilmesi ve belli bir ücretin altında kalan faturalar için faturalandırmanın bir sonraki döneme bırakılabilmesi onaylandı.  Herhangi bir durumda abone talebi veya onayı ile tesis edilen tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmecilerde olacak. Cihaz iade ve değişimlerinde ise cihaz teslimi işletmecilerin yetkili temsilcilerine yapılabilecek.

İşletmeciler tüketicileri açık ve net şekilde bilgilendirmekle sorumlu  

Yönetmelik kapsamında, yapılan anlaşmalarda işletmecilere, tüketicileri bilgilendirmelerine dair geniş kararlar alındı.  Bunlar arasında yararlanılan kampanyanın bitiminden önce abonelere bilgilendirme yapılması, görme engelli aboneler için dolaşımda uygulanacak tarife bilgisinin sesli olarak da verilmesi, öngörülebilir hizmet kesintisi durumunda makul bir süre öncesinde bilgilendirme yapılması, hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda kuvvetli bir şüphenin bulunduğu ve aboneye bilgi vermenin mümkün olmadığı hallerde tüketici menfaatinin korunmasını teminen aboneye bilgi verilmeyebileceği yönünde istisna getirilmesi, duyuru/tanıtımlarda tarife ücreti ile birlikte telsiz kullanım ücreti yansıtılacağına dair abonenin doğru değerlendirme yapabileceği açıklıkta bilgi verilmesi ve işletmecilere, Kurum düzenlemelerine uygun internet sitesi kurma veya mevcut internet sitelerini bu düzenlemelere uygun hale getirme yükümlülüğü getirilmesi yer alıyor.

Nakiller 7 gün içinde yapılacak

Tüketicinin, nakil taleplerinin, kendi şebekesi üzerinden veya diğer işletmecinin şebekesi üzerinden hizmet sunan işletmecilerce, talep edilen adreste şebeke olmadığı durumlar hariç olmak üzere, yüzde 90’ının 7 gün içinde, tamamının ise 10 gün içerisinde yerine getirilmesi şartı oluşturuldu.

Abonelerin fesih işlemlerinde, fesih taleplerinde ise abonenin kimlik belgesinin kontrol edilmesi ve fesih talebinin her durumda alınması ve fesih talebini müteakip aboneye yapılacak bilgilendirmede fesih işleminin gerçekleştiğinin yanı sıra ekipman/cihaz iadelerine ilişkin bilgiye de yer verilmesi kararları alındı.

İlk açma-kapama işleminde aboneden ücret alınmayacak

Ayrıca kabul edilen yönetmelik ile açma kapama bedeli konusunda, abonenin faturasını ödememesi nedeniyle hattın işletmeci tarafından kapanıp tekrar açılması halinde bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için aboneden ücret alınmaması ve Ödenmemiş fatura sebebiyle kısıtlama/durdurma konularında yani faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeni ile hizmetin durdurulması durumunda, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

Yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe giriyor

Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin hakları ile işletmecilerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları yayını tarihinde yürürlüğe girdi. Diğer tüm hükümleri ise 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin tamamının 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile 28 Temmuz 2010 tarihli Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği yürürlükten kalkacak.